Predaj

MENÍME VODU NA ELEKTRINU

Malá vodná elektráreň Ružbazšká Miľava je pripravená využívať hydropotenciál rieky Poprad na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Technológia pozostávajúca z vertikálnych Kaplanových turbín KV 1290K4 s priemerom obežného kola 1290 mm má celkový inštalovaný výkon 0,980 MW a projektovaný spád 8,1 m.

Vyrobená elektrická energia je určená pre dodávku do verejnej distribučnej siete. Jej výkupnú cenu stanovuje ÚRSO.